Định Nghĩa Các Gói Phòng Vinpearl

Gói Phòng” là tên gọi chung của các Yêu Cầu Đặt Phòng loại RO, BB, HB, FB, BBV, BV, BBVS, BBW, FBV, FBVS, FX, FBW, FBSFD, FVSFD, FXSFD, FWSFD, FBBQD, FVBQD, FXBQD, FWBQD và hoặc bất kỳ các gói dịch vụ mới được Vinpearl thông báo vào từng thời điểm.

 1. Room Only” hay “RO” là Gói Phòng chỉ gồm đêm nghỉ.
 2. Bed & Breakfast” hay “BB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 01 bữa ăn sáng.
 3. Half-boad” hay “HB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 02 bữa ăn: ăn sáng và ăn trưa hoặc ăn tối theo lưa chọn của Khách.
 4. Full-board” hay “FB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 03 bữa ăn: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối (ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng).
 5. Room Only with VinWonders” hay “ROV” là Gói Phòng gồm đêm nghỉ và vui chơi không giới hạn tại VinWondwers.
 6. “Bed and Breakfast with VinWonders” hay “BBV” hay“BV” là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders
 7. Bed and Breakfast with VinWonders and Vinpearl Safari” hay “BBVS” hay “BX” là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Vinpearl Safari.
 8. Bed and Breakfast with Water Park” hay “BBW” hay “BW” là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Công Viên Nước.
 9. Full-board with VinWonders” hay “FBV” hay “FV” là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders.
 10. Full-board with VinWonders and Vinpearl Safari” hay “FBVS” hay “FX” là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Vinpearl Safari.
 11. Full-board with Water Park” hay “FBW” hay “FW” là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park.
 12. “Full-board Seafood dinner” hay “FBSFD” là Gói Phòng FB kèm theo ăn tối Hải sản tại nhà hàng
 13. “Full-board Seafood dinner with VinWonders” hay “FVSFD” là Gói Phòng FB với ăn tối Hải sản tại nhà hàng kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders.
 14. “Full-board Seafood dinner VinWonders and Vinpearl Safari” hay “FXSFD” là Gói Phòng FB với ăn tối Hải sản tại nhà hàng kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Vinpearl Safari.
 15. “Full-board Seafood dinner with Water Park” hay “FWSFD” là Gói Phòng FB với ăn tối Hải sản tại nhà hàng kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park.
 16. “Full-board BBQ dinner” hay “FBBQD” là Gói Phòng FB kèm theo ăn tối BBQ tại Biệt thự
 17. “Full-board BBQ dinner with VinWonders” hay “FVBQD” là Gói Phòng FB với ăn tối BBQ tại Biệt thự kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders.
 18. “Full-board BBQ dinner VinWonders and Vinpearl Safari” hay “FXBQD” là Gói Phòng FB với ăn tối BBQ tại Biệt thự kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Vinpearl Safari.
 19. “Full-board BBQ dinner with Water Park” hay “FWBQD” là Gói Phòng FB với ăn tối BBQ tại Biệt thự kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park.
 20. Golf for 01 player” hay “G1P”: là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 1 người chơi.
 21. Golf for 02 players” hay “G2P”: là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 2 người chơi.

Liên hệ đặt phòng:

Chia sẻ ngay

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin